„a puszta, magányos falu Szatmárnak végső szélén“

„Cseke a Kölcsei Uradalomhoz tartozó Magyar falu, éjszakról a Tisza vize Bereg Vármegyétől hasíttya, a határa többnyire sárga agyagos, de a Tiszához közeli homokos, melly mindenféle őszi, tavaszi vetést megterem, kaszálója sikeres, és hasznos szénát terem, tűzi, és épületre való fája bőségesen, jó legelője, hanem a határját gyakran árvizek járják. Legtöbbet bírnak benne Kölchei Kende Pál maradéki, aki a Vármegyének érdemes Fel-lspánnya, ’s kinek lakóhelye vala; vagynak több földes Urai-is Kölchei Kende László, Jármy Sára Kölcsey Balintné, Gróf Rhédey Lajos Királyi Kamarás, Pongrácz László Kapitány, lsaák Gáspár, és Gulácsy Gábor Urak. 180 házból áll ezen helység, a Reformátusoknak téglából épüIt régi Templomok, Ptédikátorok Szarvady László, piatzozások Károlyba, Debretzenbe, Szathmáron, és Beregszázba, szép almás, szilvás gyiimöltsösseik vagynak, mellyeknek terméseit a Tiszán máshová hordanak, vagy sót vivő csajkákhoz kormányságra állanak, szép szarvas marhákat is nevelnek.“

Szatmárcseke légifelvétel 2018

Szatmárcseke légifelvétel 2018

     címer Szatmárcseke a Felső-Tisza-vidékén fekszik, a Szatmári-síkság észak-keleti részén. A községet minden oldalról folyók veszik körül, északon és észak-nyugaton a Tisza határolja, keleten a Túr-csatorna, délen pedig a Túr folyó. Csekéről az első okleveles 1 feljegyzést 1181-ből 2 olvashatjuk, amikor még élt a Cseke néve ismert, falualapító, erdőőr. 

I. Lajos király 1344-ben a Szentemágocs nemzetségbeli birtokokat Kölcsey Máté fiainak adta. 

Ezt a Szentemágócs nemzetségbe tartozó, czégényi monostor apát, Kulchey ispán a kegyurakkal közösen készítette az egyházi javakról és a birtokhatárvonalairól. Eszerint a Jeszenő-erdőben négy prédium, azaz uradalom tartozott hozzá: Gebusa, Milota, Túr és Cheke. Ez utóbbiról ezt írták: „Cheke prédiumon lovasok vannak, akiknek nevei … stb. (!) és mások, akiknek közülük egy erdőőr parancsol, akit Chekének neveznek.” Tehát bizonyos, hogy a helység neve ebből a személynévből született.

Az 1200-as évek elején a Tisza és a Túr folyók szegletében egy palánkvár épült, mely a tatárjárás idején védelmet nyújtott az itt lakóknak. A tatárok elvonulása után IV. Béla király elrendelte a vár megerősítését, de az a XV. század körül végleg elpusztult. Emlékét máig őrzi a „Várszegi forgó” nevű határrész. 

Cheke egy 1180 oklevélen

 Cseke lakossága az évszázadok során sok viszontagságon ment keresztül. 1565-ben a Kisarnál táborozó török csapatok itt is pusztítottak, a Rákóczi-szabadságharc idején Schwendi Lázár osztrák tábornok hadai arany és ezüst után kutatva még a cintermet is feldúlták. 

1709-ben és 1742-ben pestisjárvány tizedelte meg a lakosságot, majd 1865-ben tűzvész pusztított, amelyben a XV. században épült református templom és a harangláb is leégett.

1795-ben az igen megritkult falusi lakosság számának növelésére Kende Pál alispán 16 Zemplén vármegyei katolikus családot telepített a faluba. Ekkor alakult ki a mai Dózsa György utca, Kossuth utca, Lenin utca. Számukra a csekei Szigeten katolikus temetőt nyitottak, ahol az elhunytaknak keresztet állíthattak (1796-1800). Első állandó lelkipásztoruk Árvay Jakab lett, első templomuk, plébániájuk és iskolájuk 1841-re épült fel.

    Kölcsey Ferenc jelentős nemesi földbirtokkal rendelkezett Szatmárcsekén, 1815-től élt a községben, és 1838. augusztus 24–én bekövetkezett halála utána település sírkertjében helyezték örök nyugalomra. Kölcsey barátjának, Kállay Ferencnek küldött levelében az alábbiak írja  új otthonáról: „A körny, amelyben lakom, el van dugva szem elől, szép, de vad és felette magányos. Egyfelől a Tisza foly, másfelől a Túr, mely itt amabba szakad, s minket a torkolatban hagy laknunk. Egyfelől nagy erdők körítnek, másfelől nyílás esik, s láthatárainkat a máramarosi hóbércek határoz­zák.” 3

IMG_5781     Az Erdőháti térséget a XIX. században még elsősorban erdők, elvadult mocsarak uralták, kevés megművelésre alkalmas terület jellemezte, ezeket pedig gyakorta fenyegették árvizek. Az itt élők évente legalább három áradással számoltak: kora tavaszi, kora nyári (zöldár), és a késő őszi. 4Minden árvíz a térség alapvető mezőgazdasági tevékenységét veszélyeztette, ezért az 1800-as évek végén a Tisza vízfolyásának szabályozása során a szárazmeder partjára vert homokból ötméter magas gátrendszert építettek.5 Az özönvizek során a kisebb helyváltoztatásokhoz is vízi járműre volt szükség, ezért akkoriban minden háznál tartottak csólnakot. A rendszeres árvizek szántóföldeket, kaszálókat öntöttek el, ezért a csekeiek az állattartásra, erdőszerű almásokra, szilvásokra, körte- és diófák termésére alapozták megélhetésüket. A falusi kultúra meghatározó eleme a több száz éves hagyományokon nyugvó gyümölcsaszalás, valamint lekvár- és pálinkafőzés.

 

    Sorsfordító esemény volt a csekeiek életében, amikor a XIX. század második felében a Vásárhelyi Pál-féle Tisza-szabályozás során a folyó csekei és halabori kanyarulát levágták, majd 1894-ben az Ecsedi-lápot és a Szernye-mocsarat is lecsapolták. Ennek következményeként a nemesség birtokrendszer, illetve a földművelésre alkalmas területek nagysága jelentősen megnőtt, ugyanakkor az addig fő megélhetési forrást biztosító halászat gyakorlatilag teljesen megszűnt.6 A szabályozás előtti térképeken tisztán látszik a Szatmárcsekét keresztülszelő Cservájás-patak, ami Alvégre és Felvégre osztotta a települést. Hordalékából dombot emelt, majd elfolyt a református temető nyugati oldalánál, és a Tisza lápos holtágába futott bele. Szatmárcseke 1858

  1871–1950 között nagyközség lett. A Cseke elnevezést a helységnevek törzskönyvezése során, 1907-ben változtatták Szatmárcsekére. Ennek oka az volt, hogy az ország más megyéiben (Bars, Nógrád) több település is viselte ezt a nevet.

Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződés értelmében Szatmár területének több mint 70 százaléka került felosztásra a Szovjetunió és Románia között. A régió elvesztette legfontosabb városait Beregszászt, Szatmárnémetit és Nagykárolyt, melynek következményeként rövid időn belül gazdasági és kulturális hanyatlás jelei kezdtek el mutatkozni. A II. világháború végén a térség frontvonallá vált, és hatalmas károk keletkeztek: utakat, hidakat, vasútvonalakat romboltak le. Ezután az életszínvonal lassan elkezdett felzárkozni az ország fejlettebb részeihez, de évtizedes elmaradottságát a mai napig nem tudta ledolgozni. A növénytermesztés és az állattenyésztés az 1960-as években környék gazdaságának alappillérei voltak, a munkaképes lakosság 70 százaléka dolgozott ezekben az ágazatokban.

2019-ben állandó lakossága 1625 fő, 520 család.